Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Mimoriadne podmienky používania pre partnerov Nefér Výhoda™ 

Ak chcete vystupovať ako člen tímu Nefér Výhoda™, umiestniť svoju vizitku na nefervyhoda.sk a nahrávať obsah do memebershipu Nefér Výhoda Academy™, musíte dodržiavať nasledujúce „Mimoriadne podmienky používania“. 


1.Oprávnenie na nahrávanie  

Od určitého kvalifikačného stupňa stanoveného občianskym združením Nefér Výhoda (ďalej len O.Z.NV) máte možnosť nahrávať na stránky nefervyhoda.sk, videá, príspevky, fotografie alebo podobné (obsah). Na oprávnenie k nahrávaniu neexistuje právny nárok ani v prípade dosiahnutia požadovaného kvalifikačného stupňa. O.Z.NV si vyhradzuje právo v jednotlivých prípadoch individuálne obmedziť alebo udeliť oprávnenie na nahrávanie bez ohľadu na ne/splnenie požadovaného kvalifikačného stupňa. Ak sa dostanete na nižší kvalifikačný stupeň, ktorý už nezodpovedá stupňu, ktorý vás oprávňuje k nahrávaniu obsahu, stratíte oprávnenie na nahrávanie obsahu. Váš doposiaľ nahratý obsah bude odstránený. Ak znova dosiahnete kvalifikačný stupeň (resp. po čakacej dobe stanovenej v marketingovom pláne LR), oprávnenie na nahrávanie obsahu vám bude znova sprístupnene. Môže sa stať, že O.Z.NV zvýši kvalifikačný stupeň potrebný na nahrávanie obsahu. Ak bude nový kvalifikačný stupeň vyšší ako váš aktuálny kvalifikačný stupeň, prídete o oprávnenie na nahrávanie obsahu. Váš doposiaľ nahratý obsah bude odstránený. Ak sa potrebný stupeň kvalifikácie opäť zníži a vy budete mať oprávnenie na nahrávanie. Vami nahraný obsah je O.Z.NV oprávnená sprístupniť všetkým používateľom stránok O.Z. NV. Váš obsah môže byť tiež zdieľaný s inými používateľmi. Nahraním obsahu na stránky O.Z.NV poskytujete súhlas s tým, že tento váš obsah môže byť zverejnený tiež iným používateľom.  


2.Zákonný obsah 

Nahrávaním obsahu potvrdzujete, že vlastníte práva k nahrávanému obsahu. Vami nahrávaný a sprístupnený obsah nesmie porušovať platné zákony. Tento obsah nesmie byť predovšetkým urážlivý, ponižujúci, hanlivý, diskriminačný, rasistický, xenofóbny alebo nepriateľský voči ženám, pornografický ani podobný. Ak sú v obsahu uvedené alebo rozpoznateľné tretie strany, musíte vopred získať súhlas týchto tretích strán so zverejnením. Majte na pamäti, že aj tretie strany, ktoré stránky O.Z.NV nepoužívajú, môžu vidieť váš obsah napr. prostredníctvom webových aplikácií alebo funkcie zdieľania (príslušné ďalšie odovzdávanie tvojho obsahu môžete obmedziť, pozrite vyššie). 

Odkazujeme na naše Všeobecné obchodé podmienky (ODKAZ) O.Z. NV si vyhradzuje právo odstrániť nezákonný obsah a obsah, ktorý sa nezhoduje s naśimi princípmi. O.Z.NV nenesie zodpovednosť za porušenie práv tretích osôb v dôsledku nahrávania či sprístupnenia obsahu na stránkach O.Z.NV. Používateľ je povinný odškodniť O.Z. NV za akúkoľvek ujmu alebo stratu spôsobenú O.Z. NV v súvislosti s porušením práv tretích osôb v dôsledku nahrávania alebo sprístupnenia obsahu O.Z.NV. 


3.Poskytnutie práv na používanie 

Nahrávaním obsahu poskytujete O.Z.NV oprávnenie na používanie tohto obsahu. O.Z. NV získava výlučné právo, ktoré je neobmedzené z hľadiska umiestnenia, času a obsahu. Používanie vám ostáva vyhradené. O.Z. NV môže vašim obsahom disponovať aj po skončení zmluvného vzťahu s vami. Obsah môže predovšetkým ďalej používať alebo mazať. To isté platí aj v prípade, že prídete o príslušný a potrebný stupeň kvalifikácie (pozrite bod č.1). Voči použitiu môžete vždy podať námietku prostredníctvom: [email protected] . Poskytnutie práv môžete kedykoľvek odvolať, ale vezmite na vedomie, že tým môže dôjsť k (úplnému) obmedzeniu rozsahu používania a funkcií stránok a membershipu O.Z.NV. 


4.Propagácia a reklama 

Ak v rámci svojho obsahu alebo komunikácie s partnermi či zákazníkmi vykonáte účinné vyjadrenia alebo prísľuby o našich produktoch, musíte zaistiť, aby takéto vyhlásenia boli obsahovo správne a právne prípustné. V takom prípade sa držte predlôh, ktoré vám poskytne O.Z.NV.